Comité van Aanbeveling HELIUS

De leden van het Comité van Aanbeveling onderschrijven het belang van HELIUS en ondersteunen HELIUS waar mogelijk bij het realiseren van haar doelen. Dit doen zij op persoonlijke titel en geheel belangeloos. Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het Dagelijks Bestuur van HELIUS.

De leden van het Comité van Aanbeveling zijn actief binnen de Nederlandse samenleving en een aantal van hen zijn nauw betrokken bij de Nederlandse gezondheidszorg. Het Comité van Aanbeveling van HELIUS bestaat uit de volgende leden:

Eric van der Burg, Wethouder Zorg gemeente Amsterdam
‘Gezondheid vervult in onze samenleving een centrale rol. Als individueel goed en als maatschappelijk goed. Wij als samenleving vinden het belangrijk dat iedereen in Nederland in goede gezondheid verkeert. Een goede gezondheid stelt mensen in staat om deel te nemen aan het economische en maatschappelijke leven. Dit levert niet alleen welvaart op, maar het draagt ook bij aan de sociale samenhang in een land. Niet voor iedereen is gezondheid even vanzelfsprekend. Zo vinden we duidelijke verschillen in gezondheid tussen verschillende culturen. Dat deze voor een deel voortkomen uit verschillen in opleidingsniveau en leefstijl is bekend. Maar er zijn meer oorzaken die bijdragen aan deze verschillen. Welke oorzaken dit zijn, is nog niet eerder op brede schaal onderzocht. HELIUS doet dat wel. De kennis uit HELIUS biedt de gemeente Amsterdam de kans om in de toekomst gezondheidsachterstanden nog gerichter aan te pakken. Ook andere grote steden in binnen- en buitenland kunnen hier in de toekomst hun voordeel mee doen.’

Marjolein Verstappen, Vicevoorzitter, directeur Zorginkoop Achmea
‘Onderzoek naar de betekenis van verschillende culturele achtergronden op het voorkomen van specifieke ziekten en de wijze waarop mensen hun ziekteklachten uiten, is van belang om snel tot de goede diagnose en een effectieve behandeling te komen. HELIUS helpt om die inzichten te verkrijgen en te begrijpen zodat professionals in de zorg beter in staat worden gesteld zorg op maat te leveren.’

Recep Aydinli, Voorzitter Stichting Sanitas
‘De Nederlandse samenleving is de laatste tientallen jaren ingrijpend veranderd qua samenstelling. Verschillende culturen leven met elkaar samen en we zien dit vooral in de grote steden. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee ook voor de gezondheidszorg. Zorgprofessionals hebben een toenemende behoefte aan informatie over de specifieke metabolismekenmerken en de gebruiken van nieuwe doelgroepen. Deze informatie zal artsen en andere zorgprofessionals in staat stellen nieuwe doelgroepen betere zorg te verlenen. HELIUS helpt ons aan nieuwe kennis. Wetenschappelijk onderbouwde kennis op basis waarvan gezondheidsbeleid gerichter kan worden ingezet. In eerste instantie in Amsterdam maar ook andere grote steden kunnen hier in de toekomst hun voordeel mee doen. Ook onderzoekt HELIUS de mate van toegankelijkheid van zorg. Want waarom lukt het sommige groepen in de samenleving niet om optimaal gebruik te maken van de beschikbare zorg. En wat kunnen we daaraan doen?’

Khadija Arib, Tweede Kamerlid PvdA
‘HELIUS is een prachtig initiatief! Gestart vanuit het verantwoordelijkheidsbesef van AMC en GGD Amsterdam om álle Amsterdammers goede gezondheidszorg te bieden. Binnen de gezondheidszorg is tot nu toe nog veel te weinig aandacht geweest voor minderheidsgroepen. Terwijl juist met extra kennis over de gezondheid en het zorggebruik van deze groepen er concrete verbeteringen kunnen plaatsvinden. Ik roep dan ook ieder die een uitnodiging ontvangt, op om mee te doen aan dit mooie initiatief!’

 

Prof. dr. Humphrey Kanhai, Gynaecoloog, hoogleraar Verloskunde en Foetale geneeskunde
‘Het HELIUS-onderzoek naar de achtergronden en gevolgen van ziekten bij mensen met verschillende culturele en genetische achtergronden is noodzakelijk. De resultaten van de verschillende onderzoeken binnen HELIUS komen zowel ten goede aan de betrokken groepen die in Nederland wonen, als aan de bewoners in de landen van herkomst. Bovendien kunnen de inzichten die worden verkregen uit HELIUS ten goede komen aan de gezondheidszorg als geheel. Ik juich dit onderzoek dan ook van harte toe.’

 

H.E. Mrs Aanaa Enin, Ghanese ambassadrice
'Results of a recently completed GHAIA (Ghanaians in Amsterdam) study were as revealing as they were alarming. The said study showed that about 50% of Ghanaians sampled had high blood pressure and a whopping 80% were overweight, not to mention the significant number found to be diabetic. The frightening results point to the raw facts but the underlying causes are yet unknown. The purpose of the HELIUS study is to delve into the health status of the various migrant groups in Amsterdam in order to come up with proposal for adjustments in the health care and preventive programmes for residents in Amsterdam. The findings regarding Ghanaian residents will also be made available to health research institutions in Ghana where the incidence of these ‘silent killers’ is unfortunately the rise. I therefore approve of the study and duly urge all to fully participate in the study. I thank you.'